Semalt SEO-da nädip üstünlik gazanmalydygyny düşündirýär

Muny okaýarka gözleg motory optimizasiýasy (SEO) ösýär. Hiç kim ýa-da bir zat üçin öz ädiminde durmaýar. Dynç günleri “sowamaz” we geljek dynç alyşda-da etmez. Bilşiňiz ýaly, gözleg motorynyň maksady gözleg talaplarynyň birinji sahypasynda iň möhüm we maglumat beriji web sahypalaryny ýerleşdirmekdir. Semalt hünärmeni Raýan Jonson, gözleg motorlarynyň munuň üçin yzygiderli üýtgeýän algoritmleri ulanýandygyny düşündirýär. Şeýle bolansoň, yzda galmazlyk üçin her gün täze bir zat öwrenmäge taýyn bolmaly.

Özüňizi gowy görmäň

Şeýlelik bilen, ýylgyryş bilen şöhle saçýarsyňyz, sebäbi bir, iki ýa-da üç däl, bäş sany web sahypasy öz ýerinde iň bäsdeşlik açar sözleri üçin birinji orunda durýar? Üstünligiňiz üçin gutlaýaryn. Bu kiçijik iş däl. Bu gowy reýtingi saklamak üçin sahypa eýesi näme etmeli? Algoritm täzelenmesiniň we hemme zadyň üýtgeýändigini ýadyňyzdan çykarmaň. Web sahypalaryňyz geljekde subut edilermi? Oýunyňyzyň üstünde durmak üçin aşakdaky teklipleri göz öňünde tutarsyňyzmy?

Sorag beriň

Esasy zat, dogry sorag bermeseňiz, bu oýundan uzak wagtlap saklanmarsyňyz. SEO-nyň diňe organiki sanaw bolan günleri köp geçdi. Häzirki wagtda ýerli sanawlar, sosial media, wideo we beýleki parametrler hem göz öňünde tutulýar.

Synaglar

Aboveokarda görkezilişi ýaly sorag bermek gowy bolsa-da, size berlen maglumatlaryň hemmesine üns bermäň. Elbetde, samany däne bilen aýyrmaly. Bir zady synap görmelidigiňiz äşgärdir. Hyphli gipotezalary barlaň. Işleýän bolsa, gowy, eger bolmasa, bu gowy tejribe.

Täze tekliplere açyk boluň

Her SEO hünärmeniniň web sahypalarynda ulanýan adaty usullary bar. Göz öňüne getirip görüň, SEO ussady bolsaňyz, size teklip edilen zady göz öňünde tutarsyňyzmy? Şonuň üçin töweregiňizdäki adamlaryň tekliplerini we pikirlerini diňlemäge taýyn boluň. Gutynyň daşynda pikir edip bilmeýän bolsaňyz, maňa ynanyň, uzak gitmersiňiz.

Yza galmaň

“Google”, “Bing”, “Yahoo” we beýleki gözleg motorlary iň gowularyndan başga hiç zadyň kesilmezligini üpjün etmek üçin çylşyrymly algoritmleri döredýärler. Işleriň açylmagy bilen käbir SEO usullary könelişip biler. Mazmunynyň tekstini web sahypasynyň fonuna gabat getirýän günleri ýadyňyzdamy? Şeýlelik bilen, kyn soraglary beriň, pikirleri synap görüň, aç-açan boluň, zatlaryň nähili çykýandygyny gowy görersiňiz.