Semalt, spam salgylanmalary bilen nähili işleşmelidigini düşündirýär

Enougheterlik traffigi almak her bir onlaýn marketolog üçin arzuw bolup biler. Netijede, adamlar onlaýn traffigi almak üçin dürli usullary ulanýarlar. Internet, web sahypasyny dünýäniň dürli künjeklerinden köp sanly myhman kabul edip bilýän ägirt uly çeşme. Köp üstünlikli web sahypalary onlaýn marketingiň güýjüni bilýärler. Mazmun marketingi ýaly käbir sanly marketing usullaryny ýerine ýetirmek üçin SEO agentliklerini işe alýarlar. Beýlekiler, Sosial Media Marketing (SMM) ulanyp, arka baglanyşyklary almakda köp üstünlik gazanýarlar. Netijede, şular ýaly ýerlerde sanly marketing marketing usullaryny ulanmak we iň gowusyna ýetmek zerurdyr. Gözleg motory optimizasiýasy (SEO) täsirli onlaýn marketing strategiýasyny düzmek üçin dürli usullary birleşdirýär. Arka baglanyşyk we ugrukdyrma ýaly beýleki usullaryň hemmesini ösdürip biler.

Şeýle-de bolsa, “ Semalt Müşderi Üstünligi” Dolandyryjysy Maýkl Braun käbir spamçylaryň sanly marketologyň işi bilen maksatlarynyň arasynda aralaşmagyň köp usullaryny ýatlatmak isleýär. Spam ugrukdyrýanlaryň köpüsi, potensial zyýanly web sahypalaryna baglanyşyklara basmak üçin halky özüne çekmek üçin ýasama sahypa girmek ýaly usullary ulanýarlar. Beýleki ýagdaýlarda, spamda wirusda ýa-da kodda bar bolan Troýanlar we zyýanly programma üpjünçiligi bar, ýa-da pidany basmagy höweslendirýän käbir goşundylar. Köplenç Google analitikasynda köp traffigi başdan geçirip bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, bu söwda web sahypalaryňyzyň işleýşini seljerýän dolandyryş paneli ýa-da beýleki gurallar barada pikir edip bilmez. Darodar.Com-dan gelýän salgylanma baglanyşyklary gowy mysal bolup biler. Şeýle hüjümleriň gazabyndan gaçyp bilersiňiz we bu makalada käbir usullary ulanyp bilersiňiz.

Spam salgylaryny nädip blokirlemeli?

Blogyňyz bilen habarlaşmaga synanyşýan käbir spam ýollamalarynyň öňüni almak zerur. Bu çäre, hakerleri diňleýjileriňizden uzaklaşdyrmak bilen bir hatarda web sahypaňyzyň howpsuzlygyny üpjün edip biler. Web sahypalarynyň köpüsi administrator panelinde hereket edýär. Mysal üçin, administrator paneliňizde we Google Analytics-de käbir şifrlemäni ulanyp bilersiňiz. Onlaýn ulanyjylar we onlaýn kärhanalary howpsuz etmek isleýän beýleki adamlar üçin köp sanly spam süzgüçleri bar. Bu süzgüçlerde käbir möhüm habarlary görüp boljak süzgüç goýmak möhümdir. Süzgüçler käbir ygtybarly e-poçtalary spam hökmünde görüp biler. Netijede, köpçülige habarlylyk döretmek gowy çäre bolup biler. Bu hile, spam hüjümlerini azaldyp biler. Bularyň arasynda parol ogurlamak üçin müşderiniň e-poçta salgysyny nyşana alýan hakerler bolup biler.

Netije

Her onlaýn blog ýa-da elektron söwda web sahypasy traffige mätäç. Netijede, sahypaňyza traffigi getirip biljek köp sanly onlaýn marketing usullary bar. Bu usullaryň käbiri ak şlýapa taktikasyny ulanýar, beýlekileri gara şlýapa taktikasyny ulanýar. Köplenç kompaniýalar mazmun marketingi, SEO we Sosial media marketing ýaly ak şlýapa usullaryny ulanýarlar. Ferollama trafigi müşderileri öwürmegiň möhüm bölegini emele getirýär. Şeýle-de bolsa, spam salgylanmalary barada aýdylanda, SEO tagallalaryna we kiber howplar ýaly köp meselelere çykdajy edip biler. Darodar.com forumlary ýaly spam salgylanmalaryndan gaça durup bilersiňiz we bu gollanmany has köp ulanyp bilersiňiz. Mundan başga-da, bu gollanma traffigiňyzyň we onlaýn dükanlaryňyzyň howpsuzlygyny goramaga kömek edip biler.

mass gmail